Reklamačný poriadok

S našimi službami ho ale nebudete potrebovať

Reklamačný poriadok

Realitné spoločnosti DO DOMČEKA s. r. o., DO DOMČEKA BB, s.r.o., DO DOMČEKA RK, s.r.o., DO DOMČEKA SR, s.r.o., DO DOMČEKA REALITY, s.r.o., DO DOMČEKA BÝVANIE s.r.o., DO DOMČEKA NEHNUTEĽNOSTI, s.r.o., DO DOMČEKA REALIZÁCIE, s.r.o.

(ďalej len ako “Realitná spoločnosť”)

vydala tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje podmienky a spôsob vybavovania reklamácií zo strany spotrebiteľov:

1. Realitnou spoločnosťou sa rozumie právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami.

2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej Realitná spoločnosť poskytuje realitné služby, prípadne iné služby spojené s realitnou činnosťou. Ak klient usúdi, že služby poskytované Realitnou spoločnosťou sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu služby iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady v podobe „reklamácie“.

3. Klient môže uplatniť reklamáciu písomne alebo osobne na adrese sídla Realitnej spoločnosti alebo emailom na: info@dodomceka.sk.

4. Reklamácia bude Realitnou spoločnosťou vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Realitná spoločnosť s klientom písomne nedohodne inak. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient právo od dohody odstúpiť.

5. Realitná spoločnosť spíše s klientom o každej uplatnenej reklamácii reklamačný protokol, kedy má klient nárok na jeho kópiu.

6. Reklamácia môže byť Realitnou spoločnosťou uznaná alebo zamietnutá.

  • Pri uznaní reklamácie Realitnou spoločnosťou, Realitná spoločnosť bude robiť všetko preto, aby nežiadúci stav odstránila k čo najväčšej spokojnosti klienta. Ak nastane skutočnosť, že nežiadúci stav nebude možné odstrániť zo strany Realitnej spoločnosti, klient môže požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie realitných služieb alebo mu Realitná spoločnosť nanovo poskytne predmetnú službu.
  • Pri zamietnutí reklamácie Realitnou spoločnosťou do 12 mesiacov od poskytnutia služby, Realitná spoločnosť musí reklamáciu odborne posúdiť a poskytnúť klientovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

7. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje Realitná spoločnosť dôsledky a následne na to sa snaží zamedziť ďalším podobným prípadom.

8. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre všetkých členov Realitnej spoločnosti. Realitná spoločnosť zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi SR, hlavne v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

DO DOMČEKA s. r. o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica | IČO: 46 714 090 | DIČ: 2023741368 |Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 22433/S | Bankové spojenie: Fio banka, a.s. IBAN SK38 8330 0000 0024 0104 8266

DO DOMČEKA RK, s. r. o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica | IČO: 51 179 377 | DIČ: 2120631953 |Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 33028/S | Bankové spojenie: Fio banka, a.s. IBAN SK38 8330 0000 0026 0132 9695

DO DOMČEKA BB, s. r. o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica | IČO: 51 773 554 | DIČ: 2120781333 |Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 34584/S | Bankové spojenie: Fio banka, a.s. IBAN SK71 8330 0000 0023 0145 6123

DO DOMČEKA SR, s. r. o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica | IČO: 51 976 129 | DIČ: 2120850776 | IČ DPH: SK2120850776 | Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 35237/S | Bankové spojenie: Fio banka, a.s. SK03 8330 0000 0020 0151 1522

DO DOMČEKA REALITY, s. r. o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica | IČO: 52 067 106 | DIČ: 2120881818 |Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 35514/S | Bankové spojenie: Fio banka, a.s. IBAN SK86 8330 0000 0022 0153 8869

DO DOMČEKA BÝVANIE, s. r. o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica | IČO: 52 699 803 |DIČ: 2121114578 |Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 37547/S | Bankové spojenie: Fio banka, a.s. IBAN SK11 8330 0000 0022 0171 3946

DO DOMČEKA NEHNUTEĽNOSTI, s. r. o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica | IČO: 54 877 261 |DIČ: 2121808810 |Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 44597/S |Bankové spojenie: Fio banka, a.s. IBAN SK76 8330 0000 0024 0233 3317

DO DOMČEKA REALIZÁCIE, s. r. o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica| IČO: 55 243 851 |DIČ: 2121913057 |Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 45774/S |Bankové spojenie: Fio banka, a.s. IBAN SK92 8330 0000 0024 0248 2603

Buďte medzi prvými

Spoznajte nové nehnuteľnosti hneď ako budú dostupné. Zašleme ich na váš mail a vy nezmeškáte tú vašu!

Viac informácií