Reklamačný poriadok

S našimi službami ho ale nebudete potrebovať

Reklamačný poriadok

DO DOMČEKA BB, s.r.o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 773 554, DIČ: 2120781333, spoločnosť zastupuje Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, Bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN: SK71 8330 0000 0023 0145 6123, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 34584/S

DO DOMČEKA RK, s.r.o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 179 377, DIČ: 2120631953, spoločnosť zastupuje Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, Bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN: SK38 8330 0000 0026 0132 9695, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 33028/S

DO DOMČEKA s.r.o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 714 090, DIČ: 2023741368, spoločnosť zastupuje Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, Bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN: SK38 8330 0000 0024 0104 8266, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 22433/S

DO DOMČEKA SR, s.r.o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 976 129, DIČ: 2120850776, spoločnosť zastupuje Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, Bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN: SK03 8330 0000 0020 0151 1522, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 35237/S

DO DOMČEKA REALITY, s.r.o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 067 106, DIČ: 2120881818, spoločnosť zastupuje Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, Bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN: SK86 8330 0000 0022 0153 8869, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 35514/S

DO DOMČEKA – FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE s.r.o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 376 691, IČ DPH: SK2120301832, spoločnosť zastupuje Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, Bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN: SK67 8330 0000 0022 0101 7836, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 30113/S

DO DOMČEKA BÝVANIE, s.r.o., Horná Strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 699 803, DIČ: 2121114578, spoločnosť zastupuje Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, Bankové spojenie: Fio banka, a.s., IBAN: SK11 8330 0000 0022 0171 3946, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 37547/S

(ďalej len "Realitná kancelária" alebo len "RK") vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

 • 1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.

 • 2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na adrese: DO DOMČEKA, Horná Strieborná č. 14599/4, 974 01 Banská Bystrica.

 • 3. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.

 • 4. Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

 • 5. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 • 6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.

 • 7. Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

 • 8. RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 • 9. RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Poučenie o alternatívnom riešení sporov

 • 10. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK, napr. e-mailom na adresu , so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva.

 • 11. Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 • 12. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.sk adr@soi.sk.

 • 13. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

  • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  • presné označenie Realitnej kancelárie,
  • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  • označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
  • dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,
  • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.7.2018. Osoba poverená vybavovať reklamácie: Bc. Jana Veberová, tel. kontakt: 0919 269 160, email: . Vyššie uvedený reklamačný poriadok je platný a rovnaký, a to pre realitné kancelárie: DO DOMČEKA, s.r.o., DO DOMČEKA BB, s.r.o., DO DOMČEKA RK, s.r.o., DO DOMČEKA SR, s.r.o., DO DOMČEKA REALITY, s.r.o., DO DOMČEKA – FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE s.r.o. a to aj keď sa v texte reklamačného poriadku nazýva realitná kancelária/sprostredkovateľ ako "DO DOMČEKA"

Ing. Lucia Pažičanová Slatinská, konateľ

Buďte medzi prvými

Spoznajte nové nehnuteľnosti hneď ako budú dostupné. Zašleme ich na váš mail a vy nezmeškáte tú vašu!

Viac informácií