Všetko o súboroch cookies

Prečo vás o tom informujeme?

Čo sú súbory cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky ukladajú na Vašom zariadení (počítači, tablete, smartfóne) a obsahujú informácie potrebné na komunikáciu Vášho zariadenia s našou webovou stránkou. Tieto súbory sa ukladajú vo Vašom zariadení dočasne alebo natrvalo. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Súbory cookies nepoškodzujú Vaše zariadenie.

Dočasné (session) cookies sa ukladajú vo Vašom zariadení iba po dobu Vašej návštevy na našej stránke. trvalé cookies sú uložené na Vašom zariadení dovtedy, kým nevyprší ich platnosť alebo kým sa ich nerozhodnete vymazať a slúžia najčastejšie na to, aby naša stránka vedela, že ste ju už navštívili.

Súbory cookies spracujeme na základe Vášho súhlasu, okrem nevyhnutných cookies, ktoré môžeme spracovať aj bez Vášho súhlasu, a to na základe oprávneného záujmu a v zmysle zákona o elektronických komunikáciách. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť. Prehliadanie našej webstránky nie je podmienené poskytnutím súhlasu s cookies. Poskytovanie cookies, hlavne tých marketingových a analytických nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou.

Koláčik Cookie

Ako môžete ovplyvniť, ktoré cookies budeme spracovávať?

 • na cookie lište, ktorá sa Vám zobrazí pri návšteve našej stránky si môžete vybrať alternatívu „Súhlasím“ cookies (v tomto prípade budú vo Vašom zariadení ukladané všetky cookies), alebo „Súhlasím s nevyhnutnými“ cookies (v tomto prípade budú vo Vašom zariadení ukladané len nevyhnutné cookies), alebo si môžete podľa Vašich preferencií vybrať voľbu „Zobraziť nastavenia“, v rámci ktorej si vyberiete, ktoré kategórie cookies môžeme vo Vašom zariadení ukladať.
 • vo Vašom internetovom prehliadači (napr. Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer) môžete vopred ukladanie cookies úplne zakázať, s výnimkou nevyhnutných cookies
 • vo Vašom internetovom prehliadači si môžete zapnúť funkciu anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch
 • cookies, ktoré už boli uložené na Vašom zariadení môžete kedykoľvek vymazať, a to prostredníctvom Vášho internetového prehliadača
Zobraziť nastavenia cookies

Aké sú Vaše ďalšie práva?

Právo na odvolanie súhlasu

Súhlas so spracovaním cookies môžete kedykoľvek odvolať, napríklad:

 • na cookie lište, ktorá sa Vám zobrazí pri návšteve našej stránky, si vyberiete alternatívu „Súhlasím s nevyhnutnými“ cookies (v tomto prípade budú vo Vašom zariadení ukladané len nevyhnutné cookies), alebo prostredníctvom voľby „Zobraziť nastavenia“ môžete odmietnuť len niektoré kategórie cookies
 • vo Vašom internetovom prehliadači (napr. Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer) môžete vopred ukladanie cookies úplne zakázať, s výnimkou nevyhnutných cookies

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sme vykonali pred odvolaním súhlasu, avšak znemožňuje nám ďalšie spracovanie cookies na účely, pre ktoré sme potrebovali Váš súhlas.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracujeme Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia.

Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Právo na prenos údajov

Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)

Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • odvolali ste súhlas, na základe ktorého sme Vaše osobné údaje spracovali a zároveň neexistuje iný právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov (napr. plnenie našich zákonných povinností),
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracovali,
 • osobné údaje sme spracovali nezákonne, alebo
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Vašej žiadosti o výmaz údajov však nevieme podľa platných pravidiel vyhovieť, ak ešte osobné údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností alebo ak je ďalšie spracovanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak:

 • zároveň napadnete správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho overiť nám správnosť osobných údajov) alebo
 • je spracovanie nezákonné a nežiadate o ich výmaz, alebo
 • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov, alebo

Obmedzenie spracovania znamená, že takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracujú len s Vaším súhlasom alebo len v rozsahu potrebnom na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Ak obmedzíme spracovanie Vašich údajov a neskôr pominú dôvody, pre ktoré sa spracovanie obmedzilo, budeme Vás o tom informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracovania zrušené.

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore so Zákonom alebo s Nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené, predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracovaní osobných údajov porušené, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy Zákona alebo Nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu (dataprotection.gov.sk).

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese:

Buďte medzi prvými

Spoznajte nové nehnuteľnosti hneď ako budú dostupné. Zašleme ich na váš mail a vy nezmeškáte tú vašu!

Viac informácií