Daň z nehnuteľnosti

19.01.2024
Ak ste si ešte nesplnili svoju povinnosť týkajúcu sa dane z nehnuteľnosti z dôvodu predaja alebo kúpy, v článku nižšie vám priblížime ako na to.
 
Daň z nehnuteľnosti má povinnosť podať každý občan, ktorý predal, kúpil, dostal do daru alebo daroval nehnuteľnosť, alebo ten ktorý kolaudoval rozostavanú nehnuteľnosť v roku 2023. Táto povinnosť platí pre obdobie od 2.1.2023 do 1.1.2024 (vrátane tohto dátumu).
 
Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane, teda mestu alebo obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, nie Daňovému úradu, a to do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla prvá daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru.
Do termínu 31. januára podá daňovník čiastkové daňové priznanie, ak nastali zmeny alebo zánik skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane. 
 
Následne správca dane vypočíta a vyrúbi daň z nehnuteľnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia. 
 
Daň z nehnuteľnosti je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Daň z nehnuteľnosti je jednou z miestnych daní. 
 
Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľnosti: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Potrebné dokumenty nájdete v rámci podania dane v Banskej Bystrici k stiahnutiu na tu.
 
Pre získanie bližších informácií k splneniu si vašej povinnosti je najvhodnejšie obrátiť sa priamo na správcu dane.
 

Ďalej sa dozviete...

Buďte medzi prvými

Spoznajte nové nehnuteľnosti hneď ako budú dostupné. Zašleme ich na váš mail a vy nezmeškáte tú vašu!

Viac informácií