Daň z nehnuteľností

16.01.2023
Ak ste si ešte nesplnili svoju povinnosť týkajúcu sa dane z nehnuteľností z dôvodu predaja alebo kúpy, v článku nižšie vám priblížime ako na to.
 
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo. Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, to znamená daňovníkom na rok 2023 je ten, kto je vlastníkom nehnuteľností k 1. januáru roku 2023
 
Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane, teda mestu alebo obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, nie Daňovému úradu, a to do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla prvá daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru. Do termínu 31. januára podá daňovník čiastkové daňové priznanie, ak nastali zmeny alebo zánik skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane. 
 
Následne správca dane vypočíta a vyrúbi daň z nehnuteľností. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia. 
 
Daň z nehnuteľností je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní. 
 
Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
 
Pre získanie bližších informácií k splneniu si vašej povinnosti je najvhodnejšie obrátiť sa priamo na správcu dane.
 

Ďalej sa dozviete...

Buďte medzi prvými

Spoznajte nové nehnuteľnosti hneď ako budú dostupné. Zašleme ich na váš mail a vy nezmeškáte tú vašu!

Viac informácií