Daň z nehnuteľností 2021

21.01.2021
Daň z nehnuteľností 2021
Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní.  Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľnosti: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Daň z nehnuteľnosti je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo. Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, to znamená daňovníkom na rok 2021 je ten, kto je vlastníkom nehnuteľnosti k 1. januáru roku 2021. Ak prebieha prevod nehnuteľnosti na prelome rokov 2020/2021, je rozhodujúci dátum uvedený na Rozhodnutí, kedy bol povolený vklad.
 
Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane, teda mestu alebo obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, nie Daňovému úradu, a to do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla prvá daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru. Do termínu 31. januára podá daňovník čiastkové daňové priznanie, ak nastali zmeny alebo zánik skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane. 
 
Následne správca dane vypočíta a vyrubi daň z nehnuteľností. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia. 
 
Pre získanie bližších informácií k splneniu si vašej povinnosti je najvhodnejšie obrátiť sa priamo na správcu dane.

Ak si však nie ste niektorými bodmi istí a potrebujete s niečím poradiť, sme tu vždy pre Vás.

Ďalej sa dozviete...